RG.6220.8.2019                                                                                                                               Ujazd, dnia 5 grudnia 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego

 

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej KPA, w związku z art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.),

zawiadamiam

że na wniosek złożony przez Pana Marcina Jarosz - pełnomocnika CENTRUM WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI 1 S.A. zostało podjęte zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Logistycznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Sieroniowicach”.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym stadium.

            Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 11 w godzinach od 8:00 do 14:00.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                          Z up. Burmistrza Ujazdu

                                                                                                          (-) Monika Jastrzembska