pr-nss-200.jpeg  opolskie-50.jpeg  ue-efrr-200.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

   
Gmina Ujazd realizuje projekt pn.: „Utworzenie Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.”
 
 
Projekt w wysokości 2 082 867 ,88 PLN w 85% jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 – „inwestujemy w twoją przyszłość”

Cele projektu i jego wpływ na otoczenie:

Produktami projektu są:
  • instytucja otoczenia biznesu – 1 szt.
  • wyremontowany obiekt – 1 szt.
  • powierzchnia wyremontowanego obiektu – 370 m2
  • powierzchnia zagospodarowanego terenu wokół obiektu infrastruktury otoczenia biznesu – 2 336 m2
Rezultatami projektu są:
  • całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów – 3
  • całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy – 3
  • liczba przedsiębiorstw ulokowanych w inkubatorze – 6
  • liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu – 2
Dzięki inwestycji zakłada się, że odpowiednio do warunków lokalowych, w powstałym Inkubatorze, utworzonych miejsc pracy do prowadzenia swojej działalności będzie posiadało 6 firm, które będą funkcjonowały w UIP przez okres tzw. „Inkubacji” i rozwoju – ustalony w regulaminie funkcjonowania. Misją UIP będzie pomoc nowym firmom z sektora MSP w osiągnięciu pozycji na rynku i ukierunkowaniu np. na współpracę z firmami funkcjonującymi na terenie gminy Ujazd i SAG, które po okresie „Inkubacji” w przyszłości mogłyby uzupełniać i rozwijać Strefę Aktywności Gospodarczej. Kolejnymi odbiorcami projektu – to pracownicy UIP, świadczący usługi dla firm – klientów, ale i również firm spoza inkubatora poszukujące merytorycznego wsparcia poprzez szkolenia, konsultacje i udział w spotkaniach informacyjnych. Przewiduje się, iż nowopowstała spółka liczyć będzie 3 osoby. Zakłada się, że UIP będzie obsługiwał podmioty zlokalizowane w SAG.