RG.6220.7.2017                                                                           Ujazd, dnia 12 luty 2020r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej zmianie decyzji Nr RG.6220.7.2017 z dnia 4 czerwca 2018 roku

 

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 12 lutego 2020 r. na wniosek z dnia 31.01.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.02.2020 r.) Pana Leszka Lipskiego – pełnomocnika TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna wydana została zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV oraz dwutorowej linii 110 kV długości 1,8 km w m. Olszowa gm. Ujazd”.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.

                                                                                              

Okres publikacji: od 12-02-2020 r.  do 27-02-2020 r.  

 

                                                                                                          Z up. Burmistrza

                                                                                                          (-) Katarzyna Tomczyk