RG.6220.9.2019                                                                                  Ujazd,  dnia 18 luty 2020 r.

                                                            

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcyjno – magazynowego wraz z zapleczem socjalno – biurowym, towarzyszącymi obiektami: zbiornika wody. p.poż. wraz z pompownią, wieży chłodniczej,  dwóch zjazdów, wewnętrznego układu komunikacyjnego z miejscami postojowymi i placami manewrowymi, infrastruktury technicznej towarzyszącej oraz przyłączy” realizowanego na działkach nr 264/10, 265/6, 266/23, obręb Olszowa oraz na działkach nr 1/12, 3/10,  4/12, 29/30, obręb Zimna Wódka, że:

- uzyskano opinie od organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko:

  • pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4220.343.2019.BB.2 z dnia 15 stycznia 2020 roku, który wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił warunki tej realizacji;
  • pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich Nr NZ.4315.1.24.2019.AS z dnia 08.10.2019 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 10.10.2019 r.), w którym wyraził opinię o potrzebie nałożenia na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie określonym a art.66 ust. 1 ustawy oos;
  • pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr GL.ZZŚ.1.435.199.2019.TM z 3 grudnia 2019 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 09.12.2019 r.), w którym wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki tej realizacji.

- po uzyskaniu w/w opinii od organów współuczestniczących w postępowaniu, Burmistrz Ujazdu jako organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, postanowieniem nr RG.6220.9.2019 z dnia 18.02.2020 r., na które nie przysługuje zażalenie, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            W związku z powyższym strony mają możliwość wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49§ 2 k.p.a.).

                                  

                                                                                              Z up. Burmistrza

                                                                                              (-) Katarzyna Tomczyk