RG.6235.1.2020                                                                       Ujazd, dnia 12 marzec 2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Ujazdu o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ujazd w 2020 roku

 

            Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił  nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

            W związku z powyższym Gmina Ujazd planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcia realizowane w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”- w 2020 roku.

            Dofinansowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w wysokości 70 % kosztów w/w zakresu. Pozostałe 30% kosztów w/w zakresu poniesie właściciel nieruchomości, z której zebrany zostanie azbest.

Mając powyższe na uwadze Gmina Ujazd ogłasza wstępny nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu, zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do 6 kwietnia 2020 roku (wniosek do pobrania na stronie internetowej www.ujazd.pl  w zakładce „azbest”, wniosek można również pobrać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Ujeździe pokój nr 11) tel. kontaktowy: 077-404 87 54.

Wnioski wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie należy składać w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, w pok. nr 11. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Jeżeli Państwo nie posiadają wyrobów zawierających azbest, prosimy o wypełnienie Informacji o wyrobach zawierających azbest (do pobrania na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl w zakładce Jak załatwić sprawę – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska […] lub bezpośrednio w tut. Urzędzie w pokój nr 11) i złożenie jej w Urzędzie Miejskim w Ujeździe pok. 11 celem usunięcia z inwentaryzacji gminnej.

 

                                                                                                        

                                                                                              Burmistrz Ujazdu

                                                                                              (-) Hubert Ibrom

PDFWNIOSEK o udzielenie dotacji w 2019 r.pdf
PDFzgloszenie-robot-nie-wymagajacych-pozwolenia-na-budowe.pdf
PDFoswiadczenie-o-posiadanym-prawie-do-dysponowania-nieruchomoscia-na-cele-budowlane.pdf
PDFdruk-o-wydanie-zaswiadczenia-do-starostwa-powiatowego.pdf