Komunikat Związku Międzygminnego „Czysty Region” dla przedsiębiorców dotkniętych wstrzymaniem lub znacznym ograniczeniem zakresu prowadzonej działalności

Wychodząc naprzeciw potrzebom tych przedsiębiorców, którzy najbardziej odczuwają skutki ograniczenia prowadzonej działalności, wyjaśniamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami opłata za gospodarowanie odpadami pobierana jest na podstawie złożonej deklaracji.

Jeżeli zatem działalność przedsiębiorstwa została znacząco ograniczona lub całkowicie zawieszona i w związku z tym odpady nie powstają – wystarczy złożenie stosownej deklaracji zmniejszającej liczbę pojemników lub wygaszającej zobowiązanie (tzw. „zerowej”). Deklarację taką należy złożyć najpóźniej do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu,  w którym nastąpiła zmiana. Do deklaracji „zerowej” załączyć należy oświadczenie uzasadniające zmianę deklaracji. Po złożeniu deklaracji wraz z oświadczeniem pojemniki nie zostaną zabrane, a we wskazanym okresie nie będą odbierane odpady komunalne.

Podkreślić jednak należy, iż prawidłowość przedstawionych w deklaracji danych podlega weryfikacji przez służby kontrolne Związku. Po ponownym uruchomieniu działalności należy złożyć kolejną deklarację zmieniającą.

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów jest opłatą miesięczną, mającą charakter podatku i niemożliwą do podzielenia w zależności od ilości dni prowadzenia działalności gospodarczej. Nie ma także możliwości deklarowania tylko wybranych frakcji odpadów (poza odpadami „BIO”).

Ze względów bezpieczeństwa obsługa bezpośrednia klientów w biurze Związku została wstrzymana do odwołania. Deklaracje jednak można przesyłać przez profil zaufany ePUAP, drogą pocztową albo wrzucić do specjalnej skrzynki w biurze Związku. Wszystkie druki dostępne są na stronie www.czystyregion.pl w zakładce DEKLARACJE – DRUKI DO POBRANIA. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niezbędne informacje uzyskać można w biurze Związku telefonicznie (tel. 77 446 11 93 lub 77 446 11 97) lub mailowo (biuro@czystyregion.pl).