Zarządzenie nr 0050.136.2020
Burmistrza Ujazdu
z dnia 23 marca 2020

w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych boisk sportowych, boisk szkolnych, ruin zamku.
 
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 15, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2019r. poz. 506, z zm. oraz art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U z 2019 roku nr 1398, z zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
 
1. W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 zakazuje się korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych i boisk szkolnych znajdujących się na terenie Gminy Ujazd oraz ruin zamku w Ujeździe.
 
§ 2

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia odwołania.
 
Hubert Ibrom
Burmistrz Ujazdu