INFORMACJA !!!

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym  z COVID-19, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 i innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich informuję,
iż od dnia 16.03.2020 r. (poniedziałek)  do odwołania

dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego będzie możliwy wyłącznie za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, email, komunikator internetowy, wideorozmowa itp.)

Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest wcześniejsze przesłanie mailem na adres skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem ustanie przez telefon.
 
Po przesłaniu do urzędu powiatu wniosku należy oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 440 17 97.