Burmistrz Ujazdu
Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów
na rachmistrzów terenowych do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020r. (Dz.U z 2019r. poz.1728)

Burmistrz Ujazdu

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Ujazd.

1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

1) być osobą pełnoletnią,

2) zamieszkiwać na terenie danej gminy,

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Kandydat na rachmistrza terenowego:

1) zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;

2) jest wpisywany na listę

3)  zostaje rachmistrzem terenowym pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

4. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 pkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

6. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

1) Zgłoszenie swojej kandydatury wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań z pkt. 1-4 na rachmistrza terenowego (zgłoszenie w załączeniu).

2) Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności kandydat składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

3) Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych. (oświadczenie w załączeniu).

4) Zgoda kandydata na przetwarzanie danych innych niż wymagane w procesie rekrutacyjnym (w załączeniu)

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie  z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r.” w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.

Adres do doręczeń:

Urząd Miejski w Ujeździe

ul. Sławięcicka 19

47-143 Ujazd

8. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Iwona Warzecha pod nr tel. 077- 404 87 54

 

Gminny Komisarz Spisowy

Burmistrz Ujazdu

(-) Hubert Ibrom
 

 

DOCXZał. nr 1 .docx
DOCXZał. nr 2.docx
DOCZał. nr 3.doc
DOCXZał. nr 4.docx
 

Ujazd 2.bmp