Informacja o wyniku  przetargu

Burmistrz Ujazdu  działając zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

podaje do publicznej wiadomości

iż dnia 14 sierpnia 2020 r. na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe 
przy ul. Sławięcickiej 19 przeprowadzono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako 2394 i 364 o powierzchni 0,7428 ha wraz ze zbyciem udziału w wysokości ½ działki nr 2392 o powierzchni 0,0118 ha,  KW nr OP1S/00040196/0, położonych  w  Ujeździe.

Właścicielem nieruchomości  do tej pory była  Gmina Ujazd.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr IV.29.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 706 z dnia 18 lutego 2019 r obowiązującą od 05.03.2019 r. oraz zgodnie z Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr IN.I.743.12.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2019 r,  działki nr 2394, 364, 2392 położone są na terenie oznaczonym symbolem 3PU- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usługowych. Działki znajdują się w granicy obszarów, na których dopuszcza się lokalizację wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

 

Cena wywoławcza  nieruchomości  netto w II przetargu wynosiła 261 950 zł  + 23% VAT.

W terminie wpłacono jedno wadium. Do przetargu przystąpiła  jedna zainteresowana strona, która przedłożyła dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.   

Cena osiągnięta w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż w/w nieruchomości wyniosła 264 570,00 zł netto + 23 % VAT = 325 421,10  zł brutto.

Na nabywcę nieruchomości  ustalono:

Robert Kubzda prowadzący działalność gospodarczą AUTO KOMPLEX

 

Ujazd, dnia 24 sierpnia 2020 r.

 

 

                                                                                                             Burmistrz Ujazdu

                                                                                                             (-) Hubert Ibrom