Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region”

ogłasza konsultacje społeczne w sprawie

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”

(27.08.2020r. – 09.09.2020r.)

 

Termin:

27.08.2020r. – 09.09.2020r.

Przedmiot: 

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt aktu prawa miejscowego:

„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu tzw. Regulamin (plik do pobrania poniżej).

Cel:

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaistniała konieczność dostosowania uchwały Związku do nowych regulacji prawnych. Konsultacje mają na celu zebranie opinii od wszystkich zainteresowanych, uwag oraz propozycji zmian do ww. projektu i będą prowadzone w terminie od 27 sierpnia do 9 września 2020 r.

Zgłaszanie uwag i opinii:

Uwagi i opinie należy składać na formularzu konsultacyjnym, który można pobrać z naszej strony internetowej (plik do pobrania poniżej).

Wypełniony formularz należy przesłać:

 1. pocztą tradycyjną na adres Związku Międzygminnego „Czysty Region”, ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, lub
 2. pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@czystyregion.pl

- w terminie od 27 sierpnia do 9 września 2020 r., o zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Dodatkowe informacje dotyczące dokumentu:

Konieczność zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” związana jest przede wszystkim ze zmianami wprowadzonymi znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 2019r., gdzie w myśl art. 11 ustawy nowelizującej uchwały wydane na podstawie art. 4, art. 6l, 6n, 6r ust. 3 i 4 utracą moc w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli 05.09.2020r. Jednocześnie w związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 terminy o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku zostały wydłużone do dnia 31.12.2020r.

Potrzeba uchwalenia nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku wynika z konieczności określenia nowych wymagań, skorygowania i doprecyzowania dotychczasowych regulacji i dostosowania regulaminu do planowanych zmian w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Projekt uchwały uwzględnia następujące regulacje:

 • doprecyzowanie pojęć użytych w Regulaminie;
 • wprowadzenie nowych selektywnie zbieranych frakcji odpadów komunalnych (tekstylia, odzież od 2025 roku oraz odpady niebezpieczne niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek – odbierane w PSZOK);
 • doprecyzowanie opisu odbierania i gromadzenia odpadów w ramach zbiórki akcyjnej (AKC);
 • rezygnacja z obioru opon w ramach zbiórki akcyjnej (AKC);
 • wprowadzenie zbiórki opon jednośladów w ramach PSZOK/MPSZOK;
 • wprowadzenie zapisu dotyczącego obowiązku wyposażenia w worki/pojemniki właścicieli nieruchomości organizujących imprezy artystyczne, rozrywkowe i sportowe;
 • wskazanie wymagań dotyczących kompostownia bioodpadów;
 • określenie warunków uznania, że odpady są zbierane selektywnie;
 • zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych i bioodpadów w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich (zgodnie z ustawą);
 • ustalenie minimalnej częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, przy założeniu wyłączenia tych nieruchomości z systemu (tj. właściciele nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne będą zobowiązani do podpisania indywidualnych umów z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej);
 • zaktualizowanie wymagań wynikających z WPGO.

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych zostanie umieszczona na stronie internetowej ZM „Czysty Region” nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.