OGŁOSZENIE
BURMISTRZA  UJAZDU
z dnia 15 października 2020r.

Zwracam się ponownie do Państwa w sprawie nasilającego się w ostatnim czasie problemu zaorywania pasa drogowego dróg gminnych, będących własnością gminy Ujazd. Dotyczy to dróg publicznych jak i dróg dojazdowych do pól. Niszczące działania doprowadzają do utrudnień komunikacyjnych i szeregu konfliktów społecznych, jak również narażają gminę na konsekwencje finansowe związane z utratą dotacji na realizację inwestycji drogowych. Zdarzają się sytuacje, że w trakcie przebudowy drogi, jeszcze przed odbiorem końcowym robót zostają zniszczone pobocza dróg, a nawet jezdnie. Postępowanie takie jest niezrozumiałe i naganne. Są to drogi służące przede wszystkim Mieszkańcom gminy Ujazd. Stanowią dojazdy do posesji , gospodarstw oraz pól.

Pragnę jeszcze raz gorąco zaapelować do wszystkich rolników i właścicieli gruntów przylegających do dróg gminnych o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć nawierzchni dróg, nie zaśmiecać i nie zaorywać rowów i poboczy dróg oraz dbać o porządek przy swoich działkach.

Jednocześnie przypominam, że wszyscy właściciele lub osoby władające nieruchomościami są zobowiązania do ochrony znaków granicznych. Znaki te nie mogą być niszczone, usuwane lub przesuwane ponieważ sytuacja taka uniemożliwia ustalenie granic w terenie. Ponadto wejście na teren pasa drogowego dróg gminnych bez zezwolenia jest również karane.

Informuję Państwa, że w przypadku stwierdzenia opisanych powyżej sytuacji naruszenia pasa drogowego gmina będzie wnosić o dobrowolne przywrócenie do stanu pierwotnego naruszonych elementów infrastruktury. Jeżeli działania takie nie przyniosą oczekiwanego skutku, stosowane będą przewidziane prawem sankcje wobec osób niszczących drogi gminne. Sprawcy będą zgłaszani na Policję, a osoby odpowiedzialne za powstanie takich sytuacji będą pociągani do odpowiedzialności.

Liczę jednak na społeczną odpowiedzialność Państwa i mam nadzieję, że mój apel spotka się ze zrozumieniem.
 
 
Z poważaniem
Burmistrz Ujazdu
Hubert Ibrom
 
 
KONSEKWENCJE KARNE
za niszczenie lub uszkadzanie dróg publicznych

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1995r. o drogach publicznych
(t.j. D.U. z 2020r. poz. 470 ze zmianami)

Art. 39.1. Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności , które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się:
…7. Niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz samowolnego rozkopywania drogi;
8. Zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego ;
9.Odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich            
i zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię…
Art. 40 ust.12. Za zajęcie pasa drogowego:
1) bez zezwolenia zarządcy drogi – zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty.

Zgodnie z art. 99 oraz art. 100 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń
(t.j. D.U. z 2019r. poz. 821 ze zmianami)

Art.99 § 1. Kto:
2) niszczy lub uszkadza drogę publiczną lub drogę w strefie zamieszkania,
   przynależności lub urządzenia drogowe;
3) usuwa lub niszczy zasłony śnieżne ,
podlega karze grzywny albo karze nagany.
Art.100. Kto:
1) zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy lub pas przydrożny ,
2) włóczy po drodze publicznej lub porzuca na niej przedmioty albo używa pojazdów niszczących nawierzchnię drogi,
3) uszkadza rowy , skarpy nasypów lub wykopów albo samowolnie rozkopuje drogę publiczną ,
podlega karze grzywny do 1.00,00 złotych albo karze nagany.
Art.101. Kto:
uchyla się od obowiązku oczyszczania i usuwania z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni, przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami i osiedlami, błota, kurzu, śniegu lub lodu,
podlega karze grzywny do 1.000,00 złotych albo karze nagany.
Art.102. Kto:
uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości,
podlega karze grzywny do 1.000,00 zł albo karze nagany.