Informacja o wyniku  przetargu

Burmistrz Ujazdu  działając zgodnie z §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

podaje do publicznej wiadomości

iż dnia 24 maja 2021 r. na Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe  przy ul. Sławięcickiej 19
przeprowadzono I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej o nr ewid. 2217/3 położonej w Ujeździe o  powierzchni 0,0082 ha,  KW nr OP1S/00041847/6.

 

Właścicielem nieruchomości  do tej pory była  Gmina Ujazd.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski
w Ujeździe uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w  Ujeździe  Nr XVIII.93.2012 z dnia
26 kwietnia 2012r działka 2217/3, obręb Ujazd – położone są na terenie oznaczonym symbolem
19 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka ta nie znajduje się na obszarze rewitalizacji i nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

 

Wartość działki została ustalona  w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez biegłego  d/s szacowania nieruchomości.

 

Cena wywoławcza wynosiła :  5.900,00 zł + 23 % VAT . 

Wadium wynosiło  :   590,00 zł.

 

 

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 18.05.2021r.  do Urzędu Miejskiego w Ujeździe nie wpłynęło przelewem i nie wpłacono  żadnego  wadium w kasie urzędu .

W związku z powyższym przetarg został zamknięty z wynikiem negatywnym.

 

BURMISTRZ UJAZDU
Hubert Ibrom

 

 

Ujazd, dnia 25 maja 2021 r.