W dniu 24.08.2021 roku do Urzędu Miejskiego w Ujeździe wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j.  Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
  • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. 
Termin i forma zgłaszania uwag:

  • uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 06.09.2021 r.,
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejskie w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd
  • drogą elektroniczną na adres:

Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

Po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do umowy.
 

PDFUproszczona oferta - Integracja i Kultura Mniejszości Niemieckiej w gminie Ujazd.pdf
PDFFormularz-uwagi.pdf