OGŁOSZENIE
Burmistrza Ujazdu
o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań
z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ujazd
 
 
            Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił II konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.
 
            Gmina Ujazd planuje wystąpić do WFOŚiGW w Opolu z wnioskiem o dotację na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z tereny Gminy Ujazd.
Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w wysokości 100% kosztów w/w zakresu (w tym 50% ze środków NFOŚiGW, 35% ze środków WFOŚiGW w Opolu oraz 15% z budżetu Gminy).
           
           
W związku z powyższym ogłaszamy nabór wniosków (wzór wniosku do pobrania PDFWNIOSEK o udzielenie dotacji.pdf) zainteresowanych mieszkańców w terminie do 26 czerwca 2012 roku.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, w pok. nr 11.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.