POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA POWSTANIA SZKODY ŁOWIECKIEJ – KROK PO KROKU:
 
1.    3 DNI od dnia stwierdzenia szkody – tyle czasu ma właściciel lub posiadacz gruntu na zgłoszenie szkody w formie pisemnej do osoby uprawnionej przez dzierżawcę bądź zarządcę obwodu łowieckiego, którym najczęściej jest koło łowieckie, do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych (14 dni w przypadku szkód wyrządzonych w sadach).
 
2.    W ciągu 7 DNI od zgłoszenia szkody dzierżawca bądź zarządca obwodu łowieckiego dokonuje oględzin (wstępnego szacowania szkody) zawiadamiając o ich terminie poszkodowanego nie później niż na dwa dni przed ich dokonaniem. Z oględzin sporządzany jest protokół.
 
3.    Najpóźniej na dzień przed zbiorem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy dokonuje się ostatecznego szacowania szkody i wyliczenia związanej z nim wysokości odszkodowania. W związku z powyższym, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem uszkodzonej uprawy, należy powiadomić o tym fakcie dzierżawcę bądź zarządcę obwodu łowieckiego. Z ostatecznego szacowania sporządzany jest protokół.
 
4.    Zaleca się uprzątnięcie płodów z uszkodzonej uprawy po przeprowadzeniu ostatecznego szacowania szkody. Pozostawienie ich w miejscu wystąpienia szkody pozbawia poszkodowanego możliwości ponownego szacowania szkody w sytuacji zwiększania się szkody. Wyjątek stanowią niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające uprzątnięcie płodów. Za porozumieniem stron dokonuje się ponownego szacowania szkody, jednak nie dalej niż w terminie 7 dni od ostatecznego szacowania szkody.
 
5.    Odszkodowanie wypłacane jest w terminie 30 dni od daty sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody (lub ponownego szacowania szkody, w sytuacji gdy ponowne szacowanie szkody miało miejsce).
 
PAMIĘTAJ:
  • informacje dot. osób uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód łowieckich dostępne są u właściwego miejscowo wójta (burmistrza) oraz właściwej terytorialnie izby rolniczej
  • zgodnie z §2, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. nr 45, poz. 272), dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego o terminie oględzin, ostatecznego szacowania szkody lub ponownego szacowania szkody nie później niż na 2 dni przed ich dokonaniem.
  • przedstawiciel izby rolniczej może uczestniczyć w procesie szacowania szkód łowieckich na żądanie jednej ze stron
  • należy uczestniczyć w szacowaniu szkody – nieobecność poszkodowanego nie wstrzymuje procesu szacowania
  • poszkodowanego może reprezentować pełnomocnik
  • poszkodowany może wnosić uwagi i zastrzeżenia do protokołu (również te dotyczące sposobu szacowania bądź wysokości odszkodowania)
  • podpisanie protokołu bez uwag to zgoda na wysokość odszkodowania w nim zawartą
  • organem mediacyjnym w rozstrzyganiu sporów jest właściwy miejscowo urząd gminy
  • możliwe jest wstąpienie na drogę sądową z pozwem o zapłatę w przypadku nierozstrzygniętego sporu

ZAŁĄCZNIKI:

1. DOCXpostępowanie upominawcze..docx

2. DOCXostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty..docx

3. DOCXpolubowne załatwienie sporu..docx

4. DOCXpełnomocnictwo..docx

5. DOCXzawiadomienie o zbiorze..docx

6. DOCXzgłoszenie szkody łowieckiej..docx

7. DOCXprotokół szacowania szkód..docx

8. PDFwzor protokołu szacowania.pdf

9. PDFUstawa1995.pdf