Regulamin Konkursu

malarskiego i fotograficznego ogłoszonego pod hasłem:

 PIĘKNO NASZEGO MIASTA I OKOLICY 

§ 1.

Cel i tematyka Konkursu  

1.      Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe, zwany dalej „Organizatorem” ogłasza konkurs malarski i konkurs fotograficzny pod hasłem:

„Piękno naszego miasta i okolicy”

2. Celem konkursów jest przedstawienie i promocja gminy Ujazd i gminy Břidličná, jako malowniczych miejscowości pełnych wspaniałych krajobrazów, ciekawej architektury, nieskazitelnej przyrody i kulturowej wielobarwności widzianych oczami miejscowych  artystów- amatorów , a także popularyzowanie wiedzy o partnerskich miastach, ich  historii i tradycji. Celem jest również aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych  z obydwu gmin do działań w sferze kultury oraz umocnienia więzi z partnerskim miastem.

3. Konkursy  oraz wystawa pokonkursowa odbywać się będą pod patronatem, Burmistrza Ujazdu Tadeusza Kaucha i Burmistrza Břidličnej Bohumira Kamenca.

§ 2.

Uczestnicy Konkursu 

1. Konkursy skierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych  na terenie gminy Ujazd i gminy Břidličná.

      2. Konkursy organizowane są w 3 kategoriach wiekowych:

– szkoły podstawowe

– gimnazjum

– młodzież szkół średnich i dorośli

3.  Do konkursu malarskiego dopuszczone będą prace we wszystkich technikach malarskich, jak np. ołówek, kredka, pastele, farby olejne, wyklejanka itp. Prace winny być przygotowane do ekspozycji w formacie – minimum A3 i zabezpieczone przed zniszczeniem.

4.  Do konkursu fotograficznego dopuszczone będą prace w dowolnej technice , ale tylko w formie papierowej w formacie – minimum 20x30

5.   Uczestnik konkursu dostarczy prace malarskie lub fotograficzne wraz z krótkim opisem miejsca, obiektu, który przedstawia. Uczestnik sam decyduje o użyciu treści hasła promującego pracę malarską.

6. Jeden uczestnik może zgłosić do  każdego z konkursów  od jednej do trzech prac. Zgłaszane prace  muszą być własnością autorów. 

§ 3.

Warunki udziału w Konkursie 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie pracy malarskiej lub fotograficznej wraz z podpisaną Kartą Zgłoszeniową dołączoną w zaklejonej kopercie z następującymi informacjami:

imię, nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania,  nr telefonu lub adres e-mail,  krótki opis miejsca lub  obiektu, jaki przedstawia praca malarska lub fotograficzna oraz pisemne Oświadczenie - zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu malarskiego i fotograficznego i wystawą pokonkursową.

2.   Prace malarskie i fotograficzne bez dołączonej koperty, a w niej wypełnionej i podpisanej: Karty Zgłoszenia i  Oświadczenia nie będą brały udziału w konkursie.

3.   Każdy z uczestników konkursu dostarczy pracę malarską lub fotograficzną osobiście lub drogą pocztową na adres:

W  Polsce:

M-G Ośrodek Działalności Kulturalnej

47-143 Ujazd

Ul.3 Maja 5

 Z dopiskiem       -  Konkurs malarski – „Piękno naszego miasta i okolicy” 

                lub      - Konkurs fotograficzny – „Piękno naszego miasta i okolicy” 

4.  Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora, pozostając do dyspozycji Organizatora, z prawem do bezpłatnego rozpowszechniania przez Organizatora w dowolny sposób.

5.   Prace konkursowe będzie można złożyć osobiście lub przesłać na adres podany w pkt. 3 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca  2013 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace złożone po tym terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brały udziału w konkursie. Jednocześnie Organizator nie ma obowiązku odesłania ich do uczestnika konkursu (nadawcy).

6.    Prace należy dostarczyć na własny koszt . Za uszkodzenia powstałe podczas transportu Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 4.

Jury Konkursu 

1.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 kwietnia 2013 r. Wszystkie prace oceni i najlepsze wybierze   jury konkursowe. Oceniane będą oddzielnie  zebrane prace polskie i czeskie.  W skład jury wejdą artyści, przedstawiciele życia publicznego, społecznego i kulturalnego Ujazdu, Břidličnej oraz Organizatora.

2.  Konkursowe jury podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku równej liczby głosów o werdykcie decyduje Przewodniczący Jury.  

3. Zadaniem Jury będzie wybranie 18 (osiemnastu) najlepszych prac malarskich:

 3 x I miejsce Pl,  3x I miejsce Cz,  3x II miejsce Pl,  3x II miejsce Cz,  3 x III miejsce PL,      3x III miejsce Cz  oraz 7 wyróżnień

oraz wybranie 18 ( osiemnastu) najlepszych prac fotograficznych:

3 x I miejsce Pl,  3x I miejsce Cz,  3x II miejsce Pl,  3xII miejsce Cz,  3 x III miejsce PL,     3x III miejsce Cz  oraz 7 wyróżnień

4.  Przy ocenie prac  uwzględnia się:

·         wartość artystyczną podkreślającą lokalne walory regionu

·         oryginalność i pomysłowość

·         jakość techniczną i poziom estetyczny prac.

·         kryteria merytoryczne (krótki opis sytuacji, zdarzenia, obiektu, jaki przedstawia dana praca). 

§ 5.

Nagrody  

1. Autorom zwycięskich prac malarskich zostaną przyznane nagrody. Nagrody oraz pamiątkowe upominki rzeczowe w konkursie określa i zapewnia Organizator konkursu.

2. Laureaci konkursów  zostaną  uroczyście  nagrodzeni  na Dniach Partnerstwa 11 maja 2013r. w Ujeździe. Lista nagrodzonych laureatów prac  zostanie również opublikowana na stronie internetowej Organizatora i w lokalnej prasie.

§ 6.

Wystawa pokonkursowa 

Po rozstrzygnięciu konkursów  Organizator zorganizuje wystawę prac malarskich i fotograficznych  w Ujeździe  od 15.04 – 12.05. 2013r. , na Dniach Partnerstwa, a następnie przekaże nagrodzone prace  do Břidličnej w celu zorganizowania podobnej wystawy w terminie od 13.05.- 13.06. 203 r. Po jej zakończeniu wszystkie prace odesłane zostaną na adres Organizatora.  

§ 7.  

Postanowienia końcowe 

  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu


Uwaga!  Karty zgłoszeń do pobrania  -  w załączniku:

DOCKarty zgłoszenia do konkursów.doc