Materiał Informacyjny dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”

1. Kto może uzyskać dofinansowanie w ramach programu?

Osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które są:

 1. studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe,
 2. posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
 3. uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych,
 5. uczniami szkół policealnych,
 6. studentami uczelni zagranicznych,
 7. studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub systemie niestacjonarnym,
 8. mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Pomoc finansową w ramach programu mogą uzyskać osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. były uczestnikami programu posiadając znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
 2. uzyskały orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności w trakcie uczestnictwa w programie, po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku nauki, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – co najmniej pierwszego semestru nauki.

Uwaga! Warunki uczestnictwa w programie należy spełniać w dniu złożenia wniosku oraz zawarcia umowy o dofinansowanie.

2. Kto nie może uzyskać dofinansowania w ramach programu?

W programie nie mogą uczestniczyć osoby:

 1. które posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON,
 2. które w przeszłości, były stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie – wykluczenie obowiązuje w ciągu 3 lat, licząc od końca roku, w którym wygasło zobowiązanie wobec PFRON.

3. Na co może być przeznaczone dofinansowanie?

Dofinansowanie może obejmować następujące koszty związane z nauką pobieraną przez Wnioskodawcę:

 1. opłaty za naukę (czesne),
 2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, w szczególności:

a. zakwaterowania – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
b. dojazdów,
c. związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),
d. uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,
e. zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym zakupu programów komputerowych, pamięci przenośnej USB, dysków optycznych (np. CD) oraz dyskietek,
f. wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

Osoby, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów, mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania wyłącznie na pokrycie opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

4. Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość maksymalnej kwoty dofinansowania, jaką może uzyskać Wnioskodawca, w jednym półroczu nauki uzależniona jest od średnich miesięcznych dochodów brutto tego Wnioskodawcy. Kwota ta wyliczana jest wg następujących zasad:

 1. Wnioskodawca, który prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z rodziną i którego średni miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym:
 • jest mniejszy lub równy 120% najniższego wynagrodzenia ( w 2011 r. 120% najniższego wynagrodzenia wynosi – 1.531,20 zł ) – może uzyskać w jednym półroczu dofinansowanie do maksymalnej wysokości pięciokrotności najniższego wynagrodzenia (w 2011 r. pięciokrotność najniższego wynagrodzenia wynosi – 6.380 zł),
 • jest większy niż 120% najniższego wynagrodzenia lecz nie przekracza 220% najniższego wynagrodzenia ( w 2011 r. 220% najniższego wynagrodzenia wynosi – 2.807,20 zł )– może uzyskać w jednym półroczu dofinansowanie do maksymalnej wysokości czterokrotności najniższego wynagrodzenia (w 2011 r. czterokrotność najniższego wynagrodzenia wynosi – 5.104 zł),
 • jest większy niż 220% najniższego wynagrodzenia – może uzyskać w jednym półroczu dofinansowanie do maksymalnej wysokości trzykrotności najniższego wynagrodzenia (w 2011 r. trzykrotność najniższego wynagrodzenia wynosi – 3.828 zł);
 1. Wnioskodawca, który jest osobą samodzielnie gospodarującą i którego średni miesięczny dochód brutto:
 • jest mniejszy lub równy 150% najniższego wynagrodzenia ( w 2011 r. 150% najniższego wynagrodzenia wynosi – 1.914,00 zł )– może uzyskać w jednym półroczu dofinansowanie do maksymalnej wysokości pięciokrotności najniższego wynagrodzenia,
 • jest większy niż 150% najniższego wynagrodzenia lecz nie przekracza 250% najniższego wynagrodzenia ( w 2011 r. 250% najniższego wynagrodzenia wynosi – 3.190,00 zł )– może uzyskać w jednym półroczu dofinansowanie do maksymalnej wysokości czterokrotności najniższego wynagrodzenia,
 • jest większy niż 250% najniższego wynagrodzenia – może uzyskać w jednym półroczu dofinansowanie do maksymalnej wysokości trzykrotności najniższego wynagrodzenia.
   

W 2011 r. wysokość najniższego wynagrodzenia, stosowana w ramach realizacji programu „STUDENT II”, wynosi 1.276 zł.

W przypadku Wnioskodawców, którzy mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, wysokość pomocy finansowej nie może przekroczyć 75% kosztów opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego oraz pięciokrotności najniższego wynagrodzenia.

5. Czy osoby posiadające osiągnięcia w nauce mogą uzyskać dodatkowe dofinansowanie w ramach programu?

Tak – osoby posiadające osiągnięcia w nauce mogą ubiegać się o przyznanie dodatkowego dofinansowania na pokrycie kosztów nauki.
Możliwość przyznania dodatkowego dofinansowania za wyniki w nauce uzależniona jest od średniej ocen uzyskanej przez Wnioskodawcę. Średnia ocen wyliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna, na podstawie wszystkich ocen uzyskanych przez Wnioskodawcę w roku akademickim (szkolnym) poprzedzającym rok akademicki (szkolny), którego dotyczy wniosek o dofinansowanie (wszystkie oceny z egzaminów i zaliczeń wpisane do indeksu). W przypadku studentów pobierających naukę na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, brana jest pod uwagę średnia ocen z ostatniego roku studiów pierwszego stopnia.
Dodatkowe dofinansowanie za wyniki w nauce może być przyznane nie wcześniej niż po zaliczeniu przez Wnioskodawcę pierwszego roku nauki.

6. Czy można otrzymać dofinansowanie w sytuacji powtarzania roku szkolnego lub akademickiego?

Tak – program dopuszcza możliwość wypłaty dofinansowania w sytuacji powtarzania roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę, z tym że może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki, chyba że kolejne powtarzanie roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

7. Czy można otrzymać dofinansowanie w sytuacji zmiany kierunku nauki?

Tak – z tym, że jeżeli w wyniku zmiany kierunku nauki Wnioskodawca ponownie rozpoczyna pierwszy semestr nauki na danej formie kształcenia, dofinansowanie w ramach programu może zostać przyznane dopiero od semestru, który nie był objęty dofinansowaniem na poprzednim kierunku nauki chyba, że konieczność zmiany kierunku nauki wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy (np. stan zdrowia), wówczas dofinansowanie może zostać przyznane od pierwszego semestru. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy Wnioskodawca po przerwaniu nauki na danej formie kształcenia rozpoczyna naukę na pierwszym semestrze innej formy kształcenia.

8. Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie składać należy w Oddziale PFRON właściwym terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę Wnioskodawca lub dla siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej tej szkoły (podstawowa jednostka organizacyjna, filia lub zamiejscowy ośrodek dydaktyczny).
W przypadku Wnioskodawców, którzy pobierają naukę równocześnie w ramach kilku form kształcenia lub pobierają naukę na kilku kierunkach danej formy kształcenia, stosuje się następujące zasady:

 1. 1.Wnioskodawca, który chce ubiegać się o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów nauki na wszystkich formach kształcenia lub na wszystkich kierunkach danej formy kształcenia – składa w ramach programu jeden wniosek o dofinansowanie, w którym określa oczekiwany zakres finansowy pomocy na poszczególnych formach kształcenia lub poszczególnych kierunkach danej formy kształcenia,
 2. 2.jeżeli Wnioskodawca pobiera naukę w szkołach, których siedziby zlokalizowane są w różnych województwach – wybór Oddziału PFRON (z właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły), do którego złożony zostanie wniosek o dofinansowanie należy do Wnioskodawcy.
 3. Wnioskodawcy, będący studentami uczelni zagranicznych, składają wnioski o dofinansowanie w Oddziale Mazowieckim PFRON.
  Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Oddziału PFRON lub wysłać pocztą na adres siedziby Oddziału. Adresy Oddziałów PFRON znajdują się na www.pfron.org.pl .

9. Jakie są terminy składania wniosków?

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2011/2012 składane są w terminie od dnia 10 września do dnia 10 października br.
Formularze wniosków dostępne są na www.pfron.org.pl (czytaj). Druki wniosków można również uzyskać w Oddziałach PFRON.
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Oddziału PFRON, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

10. Jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem?

Załączniki wymagane do wniosku określone zostały w punkcie 6 formularza wniosku.

Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy (opisanych przez Wnioskodawcę we wniosku), nie jest możliwe załączenie do wniosku dokumentu, wystawionego przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły, potwierdzającego rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki, dopuszcza się możliwość przedłożenia tego dokumentu w terminie późniejszym, uzgodnionym z Oddziałem PFRON.

W przypadku, gdy Wnioskodawca, przedstawia do wniosku dokumenty wystawione w języku innym niż język polski zobowiązany jest do przedłożenia tłumaczenia tych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.

11. Jaki jest tryb i czas rozpatrzenia wniosku?

Oddział PFRON w terminie 18 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku o dofinansowanie sprawdza prawidłowość wypełnienia wniosku oraz sporządza wykaz nieścisłości, błędów i brakujących załączników, który w formie pisemnej przekazuje Wnioskodawcy w celu jednorazowego wyjaśnienia i/lub uzupełnienia zapisów i/lub dostarczenia brakujących załączników.

Wnioskodawca powinien uzupełnić braki i/lub udzielić niezbędnych wyjaśnień w ciągu kolejnych 7 dni roboczych od daty otrzymania pisma z Oddziału PFRON.

Wnioski nieuzupełnione przez Wnioskodawcę, we wskazanym przez Oddział terminie, są weryfikowane negatywnie i podlegają archiwizacji.
Oddział PFRON powiadamia pisemnie Wnioskodawcę o podjętej decyzji w terminie 10 dni roboczych, licząc od daty podjęcia decyzji. W przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania Oddział PFRON informuje Wnioskodawcę o miejscu i terminie podpisania umowy oraz o ewentualnie wymaganych przy podpisywaniu umowy dokumentach.