Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 0050.216.2017 Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.216.2017 BURMISTRZA UJAZDU

z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260, z 2017 r. poz. 624, 820) oraz Uchwały Nr XXX.178.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 marca 2017 roku i Uchwały Nr XXXIII.196.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę nieruchomości własności Gminy Ujazd zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłasza się wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w brzmieniu określonym w trzech załącznikach do niniejszego zarządzenia.

 § 2

1.Wykazy o których mowa w § 1, podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe na okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.Informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie ich w gablotach  ogłoszeniowych sołectwa w danej miejscowości oraz na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                          Burmistrz Ujazdu

                                                                                                          (-) Tadeusz Kauch

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- bezprzetargowo - zał. 1.pdf (227,85KB)
PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- bezprzetargowo - zał.2.pdf (230,05KB)
PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- bezprzetargowo - zał.3.pdf (241,81KB)